Download references

Open Access Highly Accessed

Construction and analysis of the protein-protein interaction network related to essential hypertension

Jihua Ran, Hui Li, Jianfeng Fu, Ling Liu, Yanchao Xing, Xiumei Li, Hongming Shen, Yan Chen, Xiaofang Jiang, Yan Li and Huiwu Li*

BMC Systems Biology 2013, 7:32  doi:10.1186/1752-0509-7-32

Include


Format