Download references

Open Access

Urine neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) as a biomarker for acute canine kidney injury

Ya-Jane Lee, Yu-Yen Hu, Yi-Shan Lin, Chun-Ting Chang, Fong-Yuan Lin, Min-Liang Wong, Hsu Kuo-Hsuan and Wei-Li Hsu*

BMC Veterinary Research 2012, 8:248  doi:10.1186/1746-6148-8-248

Include


Format