Download references

Open Access Open Badges

Modulation of ovine SBD-1 expression by 17beta-estradiol in ovine oviduct epithelial cells

Shiyong Wen, Guifang Cao*, Tuya Bao, LanLing Cheng, Haijun Li*, Chenguang Du, Yong Tu, Qi Li, Ruizhen Jian, Pengwei Zhao and Wuriliga

BMC Veterinary Research 2012, 8:143  doi:10.1186/1746-6148-8-143

Include


Format