Download references

Open Access

Comparison of postmenopausal endogenous sex hormones among Japanese, Japanese Brazilians, and non-Japanese Brazilians

Motoki Iwasaki*, Yoshio Kasuga, Shiro Yokoyama, Hiroshi Onuma, Hideki Nishimura, Ritsu Kusama, Gerson Shigeaki Hamada, Ines Nobuko Nishimoto, Maria do Socorro Maciel, Juvenal Motola, Fábio Martins Laginha, Roberto Anzai and Shoichiro Tsugane

BMC Medicine 2011, 9:16  doi:10.1186/1741-7015-9-16

Include


Format