Table 1

Population Estimates (in millions) for Nine Principal Cities of Pearl River Delta Region

Guangzhou

10.1

Shenzhen

8.6

Dongguan

6.9

Foshan

5.9

Zhaoqing

3.8

Huizhou

3.9

Jiangmen

4.1

Zhongshan

2.5

Zhuhai

1.5

Total

47.3


Source: Guangdong tongji nianjian (Guangdong statistical yearbook), 2008, p.528 [16].

Fabre and Rodwin BMC Medicine 2011 9:110   doi:10.1186/1741-7015-9-110

Open Data