Download references

Open Access Open Badges

A functional tandem-repeats polymorphism in the downstream of TERT is associated with the risk of nasopharyngeal carcinoma in Chinese population

Yang Zhang, Hongxing Zhang, Yun Zhai, Zhifu Wang, Fuchao Ma, Hongxue Wang, Peiyao Li, Ying Zhang, Lixia Yu, Ying Cui, Fuchu He* and Gangqiao Zhou*

BMC Medicine 2011, 9:106  doi:10.1186/1741-7015-9-106

Include


Format