Table 3

England (1999 to 2011): rate ratios for respiratory and non-respiratory tuberculosis (TB) for people with immune-mediated diseases
Immune-mediated disease Respiratory TB rate ratio, (95% CI) Non-respiratory TB rate ratio, (95% CI)
Addison's disease 6.5 (4.4 to 9.4) 33.0 (25.1 to 42.6)
Ankylosing spondylitis 4.6 (3.4 to 6.0) 4.7 (2.8 to 7.3)
Autoimmune hemolytic anemia 7.2 (4.6 to 10.7) 4.3 (1.4 to 10.1)
Chronic active hepatitis 3.0 (1.0 to 7.0) 9.3 (3.7 to 19.3)
Crohn's disease 3.3 (2.8 to 3.9) 5.7 (4.6 to 6.9)
Coeliac disease 2.8 (2.2 to 3.7) 1.6 (0.9 to 2.7)
Dermatomyositis 9.6 (4.2 to 19.0) 5.3 (0.6 to 19.2)
Polymyositis 8.7 (4.8 to 14.7) 8.7 (3.2 to 18.9)
Goodpasture's syndrome 11.3 (3.1 to 29.0) 15.0 (1.8 to 54.4)
Hashimoto's thyroiditis 2.9 (1.2 to 6.0) 1.8 (0.2 to 6.5)
Idiopathic thrombocytopenia purpura 3.8 (2.7 to 5.1) 5.3 (3.4 to 8.0)
Multiple sclerosis 1.0 (0.6 to 1.4) 0.8 (0.4 to 1.5)
Myasthenia gravis 3.1 (1.9 to 5.0) 2.5 (0.8 to 5.9)
Myxedema 1.6 (1.5 to 1.8) 2.0 (1.7 to 2.2)
Pemphigus 1.1 (0.0 to 6.2) 6.2 (0.8 to 22.3)
Pemphigoid 2.3 (1.2 to 4.1) 3.1 (1.0 to 7.3)
Pernicious anemia 2.2 (1.6 to 2.8) 2.4 (1.4 to 3.7)
Polyarteritis nodosa 8.6 (3.7 to 16.9) 3.0 (0.1 to 16.9)
Primary biliary cirrhosis 4.0 (2.1 to 6.8) 7.9 (4.1 to 13.8)
Psoriasis 2.9 (2.4 to 3.5) 2.5 (1.8 to 3.4)
Rheumatoid arthritis 3.6 (3.2 to 3.9) 3.2 (2.7 to 3.8)
Scleroderma 6.2 (4.0 to 9.1) 3.8 (1.5 to 7.8)
Sjögren's syndrome 4.8 (3.2 to 6.9) 4.8 (2.5 to 8.2)
Systemic lupus erythematosus 8.4 (6.6 to 10.5) 14.6 (11.3 to 18.7)
Thyrotoxicosis 2.3 (1.9 to 2.8) 2.4 (1.7 to 3.2)
Ulcerative colitis 1.7 (1.4 to 2.0) 1.8 (1.4 to 2.4)

Ramagopalan et al.

Ramagopalan et al. BMC Medicine 2013 11:97   doi:10.1186/1741-7015-11-97

Open Data