Download references

Open Access Open Badges

Prehypertension and incidence of cardiovascular disease: a meta-analysis

Yuli Huang, Sheng Wang, Xiaoyan Cai, Weiyi Mai, Yunzhao Hu, Hongfeng Tang and Dingli Xu*

BMC Medicine 2013, 11:177  doi:10.1186/1741-7015-11-177

Include


Format