Open Access Highly Accessed Pre-publication history

CD133+CXCR4+ colon cancer cells exhibit metastatic potential and predict poor prognosis of patients

Shan-shan Zhang, Zhi-peng Han, Ying-ying Jing, Shuang-fen Tao, Tie-jun Li, Hao Wang, Yang Wang, Rong Li, Yang Yang, Xue Zhao, Xiao-dong Xu, En-da Yu, Yao-cheng Rui, Hou-jia Liu, Li Zhang* and Li-xin Wei*

BMC Medicine 2012, 10:85  doi:10.1186/1741-7015-10-85

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 31 Oct 2011
Reviewer's Report Peter J.K. Kuppen 21 Nov 2011
Reviewer's Report Martin Schilling 08 Dec 2011
Reviewer's Report Christoph Röcken 11 Dec 2011
Resubmission - Version 2 Manuscript Author's comment 09 Jan 2012
Resubmission - Version 3 Manuscript 09 Jan 2012
Resubmission - Version 4 Manuscript Author's comment 21 Jan 2012
Reviewer's Report Peter J.K. Kuppen 11 Feb 2012
Reviewer's Report Andrew Willan 03 May 2012
Resubmission - Version 5 Manuscript Author's comment 29 May 2012
Resubmission - Version 6 Manuscript 30 May 2012
Reviewer's Report Andrew Willan 04 Jun 2012
Resubmission - Version 9 Manuscript Author's comment 25 Jun 2012
Reviewer's Report Andrew Willan 27 Jun 2012
Editorial acceptance 29 Jun 2012
Published 07 Aug 2012