Download references

Open Access

Lifestyle factors affecting gastroesophageal reflux disease symptoms: a cross-sectional study of healthy 19864 adults using FSSG scores

Nobutake Yamamichi*, Satoshi Mochizuki, Itsuko Asada-Hirayama, Rie Mikami-Matsuda, Takeshi Shimamoto, Maki Konno-Shimizu, Yu Takahashi, Chihiro Takeuchi, Keiko Niimi, Satoshi Ono, Shinya Kodashima, Chihiro Minatsuki, Mitsuhiro Fujishiro, Toru Mitsushima and Kazuhiko Koike

BMC Medicine 2012, 10:45  doi:10.1186/1741-7015-10-45

Include


Format