Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Inland post-glacial dispersal in East Asia revealed by mitochondrial haplogroup M9a'b

Min-Sheng Peng, Malliya Gounder Palanichamy, Yong-Gang Yao, Bikash Mitra, Yao-Ting Cheng, Mian Zhao, Jia Liu, Hua-Wei Wang, Hui Pan, Wen-Zhi Wang, A-Mei Zhang, Wen Zhang, Dong Wang, Yang Zou, Yang Yang, Tapas Kumar Chaudhuri, Qing-Peng Kong* and Ya-Ping Zhang*

BMC Biology 2011, 9:2  doi:10.1186/1741-7007-9-2

Include


Format