Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Y chromosome evidence of earliest modern human settlement in East Asia and multiple origins of Tibetan and Japanese populations

Hong Shi, Hua Zhong, Yi Peng, Yong-Li Dong, Xue-Bin Qi, Feng Zhang, Lu-Fang Liu, Si-Jie Tan, Runlin Z Ma, Chun-Jie Xiao, R Spencer Wells, Li Jin and Bing Su*

BMC Biology 2008, 6:45  doi:10.1186/1741-7007-6-45

Include


Format