Download references

Open Access

Spatial-temporal targeting of lung-specific mesenchyme by a Tbx4 enhancer

Wenming Zhang, Douglas B Menke, Meisheng Jiang, Hui Chen, David Warburton, Gianluca Turcatel, Chi-Han Lu, Wei Xu, Yongfeng Luo and Wei Shi*

BMC Biology 2013, 11:111  doi:10.1186/1741-7007-11-111

Include


Format