Download references

Open Access Open Badges

Requirement for integrin-linked kinase in neural crest migration and differentiation and outflow tract morphogenesis

Xiuqin Dai, Weijian Jiang, Qingquan Zhang, Lian Xu, Peng Geng, Shaowei Zhuang, Brian G Petrich, Cizhong Jiang, Luying Peng, Shoumo Bhattacharya, Sylvia M Evans, Yunfu Sun*, Ju Chen* and Xingqun Liang*

BMC Biology 2013, 11:107  doi:10.1186/1741-7007-11-107

Include


Format