Download references

Open Access

The rural - urban divide in ambulatory care of gastrointestinal diseases in Taiwan

Yi-Hsuan Lin, Yen-Han Tseng, Yi-Chun Chen, Ming-Hwai Lin, Li-Fang Chou, Tzeng-Ji Chen* and Shinn-Jang Hwang

BMC International Health and Human Rights 2013, 13:15  doi:10.1186/1472-698X-13-15

Include


Format