Open Access Pre-publication history

Direct economic burden of hepatitis B virus related diseases: evidence from Shandong, China

Jingjing Lu, Aiqiang Xu, Jian Wang*, Li Zhang, Lizhi Song, Renpeng Li, Shunxiang Zhang, Guihua Zhuang and Mingshan Lu

BMC Health Services Research 2013, 13:37  doi:10.1186/1472-6963-13-37

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 13 Oct 2011
Resubmission - Version 2 Manuscript 23 Oct 2011
Resubmission - Version 3 Manuscript Author's comment 23 Oct 2011
Reviewer's Report David Hutton 15 Mar 2012
Reviewer's Report Fujie Xu 04 Jun 2012
Resubmission - Version 4 Manuscript Author's comment 15 Oct 2012
Reviewer's Report David Hutton 31 Oct 2012
Reviewer's Report Fujie Xu 08 Nov 2012
Resubmission - Version 5 Manuscript Author's comment 24 Nov 2012
Reviewer's Report Fujie Xu 14 Dec 2012
Resubmission - Version 6 Manuscript Author's comment 17 Jan 2013
Editorial acceptance 24 Jan 2013
Published 31 Jan 2013