Table 2

Summary of randomly selected health centres and villages involved in the study
District Names of selected health centres Names of selected villages
1. Mangochi 1. Nankumba 1. Saiti Tiputipu
2. Kamangazula
3. Kansiya
4. Binali
2. Phirilongwe 5. Makunula
6. Nankamwa
7. Chimwaza
8. Mtendere
3. Mase 9. Itimu
10. Matenganya
11. Mbalula
12. Meso
4. Katuli 13. Kwitunji
14. Mponda
15. Sokole
16. Kasanga
2. Mzimba 5. Kalikumbi 17. Chiza
18. Kachingwe
19. Kapinya Zgambo
20. Border
6. Mzambazi 21. Vuke
22. Kaputa
23. Robert Mtika
24. Jailosi
7. Khosolo 25. Chimbomi Mcheleka
26. Vingistone Kamanga
27. Eliya
28. Muduzi Nkhoma
8. Mbalachanda 29. Kalema Mtambalika
30. Chagunyuka
31. Chizapo Kachali
32. Robert Moyo

Makaula et al.

Makaula et al. BMC Health Services Research 2012 12:328   doi:10.1186/1472-6963-12-328

Open Data