Open Access Pre-publication history

Effects of paliperidone extended release on the symptoms and functioning of schizophrenia

Min-Wei Huang, Tsung-Tsair Yang, Po-Ren Ten, Po-Wen Su, Bo-Jian Wu, Chin-Hong Chan, Tsuo-Hung Lan, I-Chao Liu, Wei-Cheh Chiu, Chun-Ying Li, Kuo-Sheng Cheng and Yu-Chi Yeh*

BMC Clinical Pharmacology 2012, 12:1  doi:10.1186/1472-6904-12-1

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 30 Jan 2011
Resubmission - Version 2 30 Jan 2011
Resubmission - Version 3 02 Feb 2011
Resubmission - Version 4 Manuscript 14 Feb 2011
Reviewer's Report Giorgio Marchese 07 Apr 2011
Reviewer's Report Pranav Gupta 18 Apr 2011
Reviewer's Report Carla Canuso 20 Apr 2011
Resubmission - Version 5 Manuscript Author's comment 08 Jul 2011
Reviewer's Report Pranav Gupta 01 Aug 2011
Reviewer's Report Carla Canuso 02 Aug 2011
Resubmission - Version 6 Manuscript Author's comment 12 Aug 2011
Reviewer's Report Pranav Gupta 06 Oct 2011
Reviewer's Report Giorgio Marchese 06 Oct 2011
Resubmission - Version 7 Manuscript Author's comment 30 Oct 2011
Resubmission - Version 8 Manuscript Author's comment 30 Oct 2011
Resubmission - Version 9 Manuscript Author's comment 29 Nov 2011
Editorial acceptance 07 Dec 2011
Published 06 Jan 2012