Download references

Open Access

Analysis of tanshinone IIA induced cellular apoptosis in leukemia cells by genome-wide expression profiling

Chang Liu*, Jianqin Li, Liangjie Wang, Fuqun Wu, Linfang Huang, Yue Xu, Jieyu Ye, Bin Xiao, Fanyi Meng, Shilin Chen and Mo Yang*

BMC Complementary and Alternative Medicine 2012, 12:5  doi:10.1186/1472-6882-12-5

Include


Format