Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Transcutaneous vagus nerve stimulation for the treatment of depression: a study protocol for a double blinded randomized clinical trial

Pei-Jing Rong*, Ji-Liang Fang, Li-Ping Wang, Hong Meng, Jun Liu, Ying-ge Ma, Hui Ben, Liang Li, Ru-Peng Liu, Zhan-Xia Huang, Yu-Feng Zhao, Xia Li, Bing Zhu* and Jian Kong

BMC Complementary and Alternative Medicine 2012, 12:255  doi:10.1186/1472-6882-12-255

Include


Format