Download references

Open Access

Mitoxantrone pleurodesis to palliate malignant pleural effusion secondary to ovarian cancer

Nikolaos Barbetakis*, Michalis Vassiliadis, Konstantinos Kaplanis, Rosalia Valeri and Christodoulos Tsilikas

BMC Palliative Care 2004, 3:4  doi:10.1186/1472-684X-3-4

Include


Format