Download references

Open Access Highly Accessed

Dental conditions in inpatients with schizophrenia: A large-scale multi-site survey

Hideaki Tani, Hiroyuki Uchida*, Takefumi Suzuki, Yumi Shibuya, Hiroshi Shimanuki, Koichiro Watanabe, Ryosuke Den, Masahiko Nishimoto, Jinichi Hirano, Hiroyoshi Takeuchi, Shintaro Nio, Shinichiro Nakajima, Ryosuke Kitahata, Takashi Tsuboi, Kenichi Tsunoda, Toshiaki Kikuchi and Masaru Mimura

BMC Oral Health 2012, 12:32  doi:10.1186/1472-6831-12-32

Include


Format