Download references

Open Access Highly Accessed

Quantum dot imaging for embryonic stem cells

Shuan Lin, Xiaoyan Xie, Manishkumar R Patel, Yao-Hung Yang, Zongjin Li, Feng Cao, Oliver Gheysens, Yan Zhang, Sanjiv S Gambhir, Jiang Hong Rao and Joseph C Wu*

BMC Biotechnology 2007, 7:67  doi:10.1186/1472-6750-7-67

Include


Format