Download references

Open Access Highly Accessed

Generation and characterization of a new mammalian cell line continuously expressing virus-like particles of Japanese encephalitis virus for a subunit vaccine candidate

Rong-Hong Hua*, Ye-Nan Li, Zhen-Shi Chen, Li-Ke Liu, Hong Huo, Xiao-Lei Wang, Li-Ping Guo, Nan Shen, Jing-Fei Wang and Zhi-Gao Bu*

BMC Biotechnology 2014, 14:62  doi:10.1186/1472-6750-14-62

Include


Format