Download references

Open Access Open Badges

Ectopic thyroid in an adrenal mass: a case report

Jun Hagiuda, Isao Kuroda*, Takuji Tsukamoto, Munehisa Ueno, Chizuko Yokota, Takanori Hirose and Nobuhiro Deguchi

BMC Urology 2006, 6:18  doi:10.1186/1471-2490-6-18

Include


Format