Download references

Open Access

Inhibition of adjuvant-induced arthritis by nasal administration of novel synthetic peptides from heat shock protein 65

Xiao-Lian Shi, Li-Ping Wang, Xuan Feng, Dan-Dan Fan, Wei-Jin Zang, Bing Wang and Jun Zhou*

BMC Musculoskeletal Disorders 2014, 15:253  doi:10.1186/1471-2474-15-253

Include


Format