Download references

Open Access

Lower circulating preptin levels in male patients with osteoporosis are correlated with bone mineral density and bone formation

Ning Li, Yi-Bo Zheng, Jie Han*, Wei Liang, Jia-Yi Wang, Jie-Ru Zhou, Yi Shen and Jie Zhang

BMC Musculoskeletal Disorders 2013, 14:49  doi:10.1186/1471-2474-14-49

Include


Format