Download references

Open Access

Introducing rapid oral–fluid HIV testing among high risk populations in Shandong, China: feasibility and challenges

Gifty Marley, Dianmin Kang, Erin C Wilson, Tao Huang, Yuesheng Qian, Xiufang Li, Xiaorun Tao, Guoyong Wang, Huanmiao Xun and Wei Ma*

BMC Public Health 2014, 14:422  doi:10.1186/1471-2458-14-422

Include


Format