Download references

Open Access

The prevalence of urethral and rectal Mycoplasma genitalium among men who have sex with men in China, a cross-sectional study

Bing-jie Zheng, Yue-ping Yin*, Yan Han, Mei-qin Shi, Ning Jiang, Zhi Xiang, Rui-xing Yu, Guo-yi Zhang and Xiang-sheng Chen

BMC Public Health 2014, 14:195  doi:10.1186/1471-2458-14-195

Include


Format