Download references

Open Access Highly Accessed

Elevated depressive symptoms in metabolic syndrome in a general population of Japanese men: a cross-sectional study

Atsuko Sekita, Hisatomi Arima*, Toshiharu Ninomiya, Tomoyuki Ohara, Yasufumi Doi, Yoichiro Hirakawa, Masayo Fukuhara, Jun Hata, Koji Yonemoto, Yukiko Ga, Takanari Kitazono, Shigenobu Kanba and Yutaka Kiyohara

BMC Public Health 2013, 13:862  doi:10.1186/1471-2458-13-862

Include


Format