Download references

Open Access

Prevalence of hyperuricemia and its related risk factors in healthy adults from Northern and Northeastern Chinese provinces

Ling Qiu*, Xin-qi Cheng, Jie Wu, Jun-ting Liu, Tao Xu, Hai-tao Ding, Yan-hong Liu, Zeng-mei Ge, Ya-jing Wang, Hui-juan Han, Jing Liu and Guang-jin Zhu*

BMC Public Health 2013, 13:664  doi:10.1186/1471-2458-13-664

Include


Format