Open Access Highly Accessed Open Badges Pre-publication history

Glycemic control among patients in China with type 2 diabetes mellitus receiving oral drugs or injectables

Li-Nong Ji*, Ju-Ming Lu, Xiao-Hui Guo, Wen-Ying Yang, Jian-Ping Weng, Wei-Ping Jia, Da-Jin Zou, Zhi-Guang Zhou, De-Min Yu, Jie Liu, Zhong-Yan Shan, Yu-Zhi Yang, Ren-Ming Hu, Da-Long Zhu, Li-Yong Yang, Li Chen, Zhi-Gang Zhao, Qi-Fu Li, Hao-Ming Tian, Qiu-He Ji, Jing Liu, Jia-Pu Ge, Li-Xin Shi and Yan-Cheng Xu

BMC Public Health 2013, 13:602  doi:10.1186/1471-2458-13-602

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 17 Jul 2012
Reviewer's Report Juliana Chan 20 Oct 2012
Resubmission - Version 2 Manuscript Author's comment 16 Apr 2013
Reviewer's Report Juliana Chan 05 May 2013
Editorial acceptance 14 May 2013
Published 21 Jun 2013