Open Access Open Badges Pre-publication history

A past Haff disease outbreak associated with eating freshwater pomfret in South China

Xi Huang, Yipeng Li, Qiong Huang*, Junhua Liang, Chunsui Liang, Bifeng Chen, Lingling Lu, Xiaoling Deng, Zihui Chen, Yonghui Zhang*, Yongning Wu and Bing Shao

BMC Public Health 2013, 13:447  doi:10.1186/1471-2458-13-447

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 28 Sep 2012
Resubmission - Version 2 28 Sep 2012
Resubmission - Version 3 Manuscript Author's comment 15 Oct 2012
Resubmission - Version 4 Author's comment 15 Oct 2012
Reviewer's Report Krishnananda Prabhu 16 Dec 2012
Reviewer's Report Ping Fu 08 Jan 2013
Reviewer's Report GIANNI BELLOMO 10 Jan 2013
Resubmission - Version 5 Author's comment 21 Feb 2013
Reviewer's Report Ricky Langley 25 Feb 2013
Reviewer's Report GIANNI BELLOMO 28 Feb 2013
Reviewer's Report Ping Fu 12 Mar 2013
Resubmission - Version 6 Manuscript Author's comment 20 Apr 2013
Editorial acceptance 30 Apr 2013
Published 06 May 2013