Open Access Open Badges Pre-publication history

Factors associated with skipping breakfast among Inner Mongolia Medical students in China

Juan Sun*, He Yi, Zhiyue Liu, Yan Wu, Jiang Bian, Yanyan Wu, Yuki Eshita, Gaimei Li, Qing Zhang and Ying Yang

BMC Public Health 2013, 13:42  doi:10.1186/1471-2458-13-42

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 06 Apr 2012
Reviewer's Report Emilia Kolarzyk 28 Nov 2012
Resubmission - Version 2 Manuscript Author's comment 30 Dec 2012
Resubmission - Version 3 Author's comment 30 Dec 2012
Editorial acceptance 11 Jan 2013
Published 17 Jan 2013