Download references

Open Access Open Badges

Change of urinary fluoride and bone metabolism indicators in the endemic fluorosis areas of southern china after supplying low fluoride public water

Shaoxian Chen, Boling Li, Shao Lin, Yixiang Huang, Xinhua Zhao, Min Zhang, Yuan Xia, Xiaoheng Fang, Junyi Wang, Syni-An Hwang and Shouyi Yu*

BMC Public Health 2013, 13:156  doi:10.1186/1471-2458-13-156

Include


Format