Download references

Open Access Highly Accessed

The prevalences of Neisseria gonorrhoeae and Chlamydia trachomatis infections among female sex workers in China

Xiang-Sheng Chen*, Yue-Ping Yin, Guo-Jun Liang, Qian-Qiu Wang, Ning Jiang, Qiao Liu, Geng-Feng Fu, Bin Yang, Yu-Jiao Zhou, Mei-Qin Shi and Baoxi Wang

BMC Public Health 2013, 13:121  doi:10.1186/1471-2458-13-121

Include


Format