Download references

Open Access

Rates and risk factors for drug resistance tuberculosis in Northeastern China

Qiao Liu, Limei Zhu, Yan Shao, Honghuan Song, Guoli Li, Yang Zhou, Jinyan Shi, Chongqiao Zhong, Cheng Chen* and Wei Lu*

BMC Public Health 2013, 13:1171  doi:10.1186/1471-2458-13-1171

Include


Format