Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Epidemiology of general obesity, abdominal obesity and related risk factors in urban adults from 33 communities of northeast china: the CHPSNE study

Hao Wang*, Jing Wang, Miao-Miao Liu, Da Wang, Yu-Qin Liu, Yang Zhao, Mei-Meng Huang, Yang Liu, Jing Sun and Guang-Hui Dong

BMC Public Health 2012, 12:967  doi:10.1186/1471-2458-12-967

Include


Format