Table 1

Lifetime prevalence of asthma by ISAAC written questionnaire
Author, year Place of data collection Year of data collection Sample size Age group (years) Prevalence (%)
Leung R [14], 1997 Hong Kong 1994−1995 4665 13−14 11.0
Wong GW [15], 2004 Hong Kong 2002 3321 13−14 10.2
Lau YL [16], 1998 Hong Kong 1995 3618 6−7 7.8
Lee SL [17], 2004 Hong Kong 2001 4448 6−7 7.9
Wong GW [18], 2001 Hong Kong 1997−1998 3110 9−11 7.7
Beijing 4227 6.4
Guangzhou 3565 4.4
Chen YZ [19], 1998 Beijing 1994−1995 4167 13−14 6.9
Guangzhou 3855 3.9
Urumqi 3207 5.4
Shanghai 3483 7.1
Chongqing 4296 7.1
Zhao TB [20], 2000 Beijing 1995−1996 2978 6−7 10.7
Urumqi 2840 7.6
Ma Y [21], 2009 Beijing 2003−2004 Urban 3531 13−14 6.3
Rural 3546 1.1
Wang HY [22], 2006 Guangzhou 2001 3516 13−14 4.6
Yangzong [23], 2006 Tingri & Sakya (rural Tibet) 2004 2026 12−14 2.5
Droma Y [24], 2007 Lhasa (urban Tibet) 2001 3196 13−14 1.1

Yangzong et al.

Yangzong et al. BMC Public Health 2012 12:860   doi:10.1186/1471-2458-12-860

Open Data