Open Access Email this article to a friend

A longitudinal cohort based association study between uric acid level and metabolic syndrome in Chinese Han urban male population

Qian Zhang, Chengqi Zhang, Xinhong Song, Haiyan Lin, Dongzhi Zhang, Wenjia Meng, Yongyuan Zhang, Zhenxin Zhu, Fang Tang, Longjian Liu, Xiaowei Yang and Fuzhong Xue*

BMC Public Health 2012, 12:419  doi:10.1186/1471-2458-12-419

Fields marked * are required


Multiple email addresses should be separated with commas or semicolons.
How can I ensure that I receive BMC Public Health's emails?