Open Access Highly Accessed Pre-publication history

Chewing areca nut increases the risk of coronary artery disease in taiwanese men: a case-control study

Wei-Chung Tsai, Ming-Tsang Wu, Guei-Jane Wang, Kun-Tai Lee, Chien-Hung Lee, Ye-Hsu Lu, Hsueh-Wei Yen, Chih-Sheng Chu, Yi-Ting Chen, Tsung-Hsien Lin, Ho-Ming Su, Po-Chao Hsu, Kai-Hung Cheng, Tsai-Hui Duh, Ying-Chin Ko, Sheng-Hsiung Sheu and Wen-Ter Lai*

BMC Public Health 2012, 12:162  doi:10.1186/1471-2458-12-162

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 09 Oct 2011
Resubmission - Version 2 Manuscript 09 Oct 2011
Reviewer's Report Saman Warnakulasuriya 15 Nov 2011
Reviewer's Report Wei-Ching Chang 22 Nov 2011
Reviewer's Report Sung Nim Han 28 Nov 2011
Reviewer's Report Kuo-yuan Huang 02 Dec 2011
Resubmission - Version 3 Manuscript Author's comment 05 Jan 2012
Reviewer's Report Wei-Ching Chang 23 Jan 2012
Reviewer's Report Sung Nim Han 06 Feb 2012
Editorial acceptance 13 Feb 2012
Published 07 Mar 2012