Table 1

The notification rate of human TB cases from 2005–2008 in NHAR by county
Cases by year County (population/km2) 2005 2006 2007 2008 2005-08
Incidence (Cases) Incidence (Cases) Incidence (Cases) Incidence (Cases) Average Incidence (95% CI)
Longde (220) 92.6 144.2 125.5 111.4 117.9 (102.1-133.7)
Yinchuan (271) 65.9 79.9 103.5 94.3 84.4 (72.8-96.0)
Zhongning (77) 86.6 95.8 82.0 80.2 83.0 (62.3-103.6)
Haiyuan (54) 63.2 116.0 76.2 81.4 82.4 (68.3-96.5)
Jingyuan (149) 57.7 84.6 97.8 89.6 79.9 (68.3-91.6)
Wuzhong (269) 63.4 89.3 84.7 84.6 79.9 (64.7-95.0)
Helan (141) 73.5 75.7 86.1 86.9 77.1 (59.6-94.7)
Huinong + Taole (73) 62.4 86.4 51.7 105.3 75.0 (56.6-93.3)
Yanchi (21) 72.2 63.5 82.4 71.9 70.0 (55.7-84.4)
Tongxin (42) 61.6 72.3 79.6 68.4 68.4 (56.6-80.1)
Xiji (144) 56.2 82.4 59.2 74.1 67.5 (60.0-74.9)
Shizuishan (150) 64.3 74.9 74.4 66.1 67.0 (54.7-79.3)
Guyuan (132) 55.2 69.7 69.3 59.0 61.8 (54.9-68.8)
Pengyang (98) 43.7 86.3 60.9 58.7 61.8 (53.1-70.4)
Pinglou (108) 55.8 58.6 52.8 54.2 53.2 (40.8-65.5)
Zhongwei (71) 43.8 59.4 55.9 66.6 53.1 (39.3-67.0)
Lingwu (70) 49.1 46.8 44.5 55.4 48.0 (38.0-57.9)
Qingtongxia (128) 49.9 49.9 50.9 43.7 46.1 (35.0-57.2)
Total Ningxia 62.0 (2566) 80.5 (3405) 75.0 (3093) 75.5 (3140) 70.1 (66.9-73.2)

Yang et al.

Yang et al. BMC Public Health 2012 12:1110   doi:10.1186/1471-2458-12-1110

Open Data