Download references

Open Access Open Badges

Hypertriglyceridemic-waist phenotype predicts diabetes: a cohort study in Chinese urban adults

Meilin Zhang, Yuxia Gao, Hong Chang, Xuan Wang, Dongmei Liu, Zongjian Zhu and Guowei Huang*

BMC Public Health 2012, 12:1081  doi:10.1186/1471-2458-12-1081

Include


Format