Download references

Open Access

Prevalence of the Metabolic Syndrome among rural original adults in NingXia, China

Zhao Yi, Jin Jing, Liu Xiu-ying, Xu Hongxia, Yang Jianjun and Zhang Yuhong*

BMC Public Health 2010, 10:140  doi:10.1186/1471-2458-10-140

Include


Format