Open Access Open Badges Pre-publication history

Abnormalities of cortical-limbic-cerebellar white matter networks may contribute to treatment-resistant depression: a diffusion tensor imaging study

Hong-jun Peng, Hui-rong Zheng, Yu-ping Ning, Yan Zhang, Bao-ci Shan, Li Zhang, Hai-chen Yang, Jun Liu, Ze-xuan Li, Jian-song Zhou, Zhi-jun Zhang and Ling-jiang Li*

  • * Corresponding author: Ling-jiang Li llj2920@163.com

  • † Equal contributors

BMC Psychiatry 2013, 13:72  doi:10.1186/1471-244X-13-72

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 30 Aug 2012
Resubmission - Version 2 Manuscript 30 Aug 2012
Resubmission - Version 3 Manuscript 14 Sep 2012
Reviewer's Report Qingrong Tan 10 Dec 2012
Reviewer's Report Yanqing Tang 04 Jan 2013
Resubmission - Version 4 Manuscript Author's comment 08 Feb 2013
Resubmission - Version 5 Manuscript Author's comment 08 Feb 2013
Reviewer's Report Qingrong Tan 12 Feb 2013
Reviewer's Report Qingrong Tan 12 Feb 2013
Reviewer's Report Yanqing Tang 14 Feb 2013
Editorial acceptance 21 Feb 2013
Published 02 Mar 2013