Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Psychiatric disorders of patients seeking obesity treatment

Hung-Yen Lin, Chih-Kun Huang, Chi-Ming Tai, Hung-Yu Lin, Yu-Hsi Kao, Ching-Chung Tsai, Chin-Feng Hsuan, Su-Long Lee, Shu-Ching Chi and Yung-Chieh Yen*

BMC Psychiatry 2013, 13:1  doi:10.1186/1471-244X-13-1

Include


Format