Download references

Open Access Open Badges

Phagocytic ability of neutrophils and monocytes in neonates

Athanasios Filias, Georgios L Theodorou, Sofia Mouzopoulou, Anastasia A Varvarigou, Stephanos Mantagos and Marina Karakantza*

BMC Pediatrics 2011, 11:29  doi:10.1186/1471-2431-11-29

Include


Format