Download references

Open Access

The interaction of HAb18G/CD147 with integrin α6β1 and its implications for the invasion potential of human hepatoma cells

Jing-yao Dai, Ke-feng Dou, Cong-hua Wang, Pu Zhao, Wayne Bond Lau, Ling Tao, Ya-mei Wu, Juan Tang, Jian-li Jiang* and Zhi-nan Chen*

BMC Cancer 2009, 9:337  doi:10.1186/1471-2407-9-337

Include


Format