Download references

Open Access Highly Accessed

The early response of renal cell carcinoma to tyrosine kinase inhibitors evaluated by FDG PET/CT was not influenced by metastatic organ

Manabu Kakizoe, Masahiro Yao, Ukihide Tateishi, Ryogo Minamimoto, Daiki Ueno, Kazuhiro Namura, Kazuhide Makiyama, Narihiko Hayashi, Futoshi Sano, Takeshi Kishida, Kazuki Kobayashi, Sumio Noguchi, Ichiro Ikeda, Yoshiharu Ohgo, Masataka Taguri, Satoshi Morita, Tomio Inoue, Yoshinobu Kubota and Noboru Nakaigawa*

BMC Cancer 2014, 14:390  doi:10.1186/1471-2407-14-390

Include


Format