Download references

Open Access Open Badges

The maximum standardized uptake value of 18 F-FDG PET scan to determine prognosis of hormone-receptor positive metastatic breast cancer

Jian Zhang, Zhen Jia, Joseph Ragaz, Ying-Jian Zhang, Min Zhou, Yong-Ping Zhang, Gang Li, Bi-Yun Wang, Zhong-Hua Wang and Xi-Chun Hu*

BMC Cancer 2013, 13:42  doi:10.1186/1471-2407-13-42

Include


Format